Juridische informatie en privacybeleid

T&L SUGARS LIMITED ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WEBSITEGEBRUIK

INLEIDING

Bedankt voor uw bezoek aan deze website (de Site), die eigendom is en wordt aangeboden door T&L Sugars Limited. T&L Sugars Limited en haar aanverwante, gelieerde of dochterondernemingen vormen samen Tate & Lyle Sugars. Alle verwijzingen naar 'we', 'ons' en 'onze' in deze algemene voorwaarden (de Voorwaarden) moeten worden beschouwd als verwijzingen naar Tate & Lyle Sugars.

Uw toegang tot en gebruik van deze Site is onderworpen aan de bepalingen in deze Voorwaarden, de algemene voorwaarden van het privacybeleid op de Site (Privacybeleid), de juridische informatie op bepaalde pagina's van de Site en alle toepasselijke wetten.

Door deze Site te raadplegen en bekijken gaat u automatisch akkoord met de Voorwaarden, zonder enige beperking of voorbehoud. Lees deze belangrijke Voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Site gebruikt. Als u de Site voor andere doeleinden gebruikt dan ter informatie, educatie of vermaak van uzelf, handelt u mogelijk in strijd met de Voorwaarden en de wet. Indien u niet volledig akkoord gaat met de Voorwaarden, dient u de Site onmiddellijk te verlaten.

Tate & Lyle Sugars kan deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen door deze pagina bij te werken. Raadpleeg de Site af en toe om de Voorwaarden opnieuw te bekijken. Sommige bepalingen van deze Voorwaarden kunnen worden vervangen door expliciete verwijzingen naar juridische informatie of voorwaarden op bepaalde (andere) pagina's van de Site.

INZENDINGEN

Behoudens de uitzonderingen met betrekking tot bepaalde persoonsgegevens die in het Privacybeleid zijn uiteengezet, zijn alle opmerkingen, suggesties, ideeën, grafische voorstellingen, materialen of andere informatie die u aan Tate & Lyle via e-mail, uploaden of anderszins verstuurt (de Inzendingen) niet vertrouwelijk, en het staat ons vrij om dergelijke Inzendingen voor alle doeleinden te gebruiken. Tate & Lyle Sugars behoudt het exclusieve eigendom van alle huidige en toekomstige rechten op Inzendingen van welke aard dan ook, en heeft het recht elke Inzending voor commerciële of andere doeleinden te gebruiken, zonder enige plicht tot vergoeding jegens u of een andere persoon die de Inzending verstuurt.

U garandeert dat de Inzending uitsluitend uw eigen materiaal en inhoud bevat of materiaal en inhoud waarop u onbetwiste gebruiksrechten heeft, en dat het gebruik door Tate & Lyle Sugars' van deze Inzending geen inbreuk maakt op de rechten van derden. U erkent en stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor alle Inzendingen die u verstuurt en dat u, en niet Tate & Lyle Sugars, die verantwoordelijk draagt, met inbegrip van de wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en originaliteit daarvan, en voor het niet schenden van het auteursrecht.

BERICHTEN

Hoewel Tate & Lyle Sugars van tijd tot tijd discussies, berichten, overdrachten, discussiefora en dergelijke op deze Site (de Berichten) kan volgen of beoordelen, zijn we daartoe niet verplicht en aanvaarden we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op grond van de inhoud van dergelijke Berichten of Inzendingen, noch voor eventuele fouten, beledigingen, smaad, laster, omissies, onwaarheden, obsceniteiten, pornografie, godslastering, gevaren of onnauwkeurigheden in de informatie van deze Berichten of Inzendingen op deze Site.

You are prohibited from posting or transmitting to or from the Site any material:

 • Het is niet toegestaan om materiaal op deze Site te plaatsen of materiaal te versturen naar of vanuit deze Site dat:
 • onwettig, dreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, schandelijk, haatzaaiend, pornografisch, onfatsoenlijk, opruiend, aanstootgevend, beledigend, discriminerend, bedreigend of ontheiligend is, dat aanzet tot rassenhaat, de geheimhouding of privacy schendt, dat ergernis of overlast kan veroorzaken, dat gedrag kan vormen of aanmoedigen dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, dat aanleiding geeft tot civiele aansprakelijkheid of op andere wijze in strijd zou zijn met de wet of dat de rechten van derden zou schenden in om het even welk land ter wereld; waarvoor u niet over alle benodigde licenties en/of goedkeuringen beschikt; of dat
 • technisch schadelijk is (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, computervirussen, logische bommen, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke componenten, beschadigde data of andere kwaadwillige software of schadelijke data).

Tate & Lyle Sugars zal volledige medewerking verlenen aan wetshandhavers of rechterlijke bevelen die ons verzoeken of opdragen de identiteit bekend te maken van eenieder die dergelijke informatie of dergelijk materiaal plaatst. Tate & Lyle Sugars kan naar eigen goeddunken Berichten en Inzendingen op elk gewenst moment en om elke reden verwijderen.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Geen enkel materiaal van deze Site mag op enige wijze gekopieerd, gedistribueerd, heruitgegeven, weergegeven, in licentie gegeven, verkocht, gewijzigd, hergebruikt, geüpload, geplaatst of verzonden worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tate & Lyle Sugars, behalve zoals hieronder bepaald.
U mag uitsluitend materiaal voor uw eigen niet-commerciële, persoonlijke gebruik afdrukken en downloaden dat is weergegeven op de Site en waarvan wordt aangegeven dat het mag worden gedownload, met inachtneming van het volgende:

 • documenten of verwante grafische elementen op de Site worden op geen enige manier gewijzigd;
 • grafische elementen op de Site worden niet apart van de bijbehorende tekst gebruikt; en
 • aanduidingen van auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten van Tate & Lyle Sugar in het materiaal worden niet verwijderd of bewerkt.

U mag de inhoud van de Site, waaronder tekst, afbeeldingen, audio en video, niet distribueren, wijzigen, verzenden, hergebruiken, herplaatsen of gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Tate & Lyle Sugars. Wijziging of gebruik van de materialen voor enig ander doel is een schending van onze intellectuele eigendomsrechten.

Tenzij anders vermeld zijn de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in alle materialen op de Site (met inbegrip van maar niet beperkt tot foto's en grafische afbeeldingen) eigendom van Tate & Lyle Sugars of haar licentieverleners. Voor de toepassing van deze Voorwaarden is het niet toegestaan om fragmenten van de Site voor welke doeleinden dan ook op een manier te gebruiken die niet in overeenstemming is met de Voorwaarden. Indien u inbreuk maakt op een van deze Voorwaarden, wordt uw toestemming om de Site te gebruiken automatisch ingetrokken en dient u gedownloade of afgedrukte fragmenten van de Site onmiddellijk te vernietigen.

Gedownloade software, waaronder bestanden en afbeeldingen die deel uitmaken van de software of erdoor worden gegenereerd en alle bijbehorende gegevens, krijgt u in licentie voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mag niet worden geherdistribueerd, verkocht, onderworpen aan reverse-engineering, disassemblage of op andere wijze naar een andere vorm worden geconverteerd. Daarnaast is software van deze Site mogelijk onderworpen aan de dan geldende exportwet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk. Het is niet toegestaan om software van deze Site in strijd met geldende exportwet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk te downloaden of uit te voeren.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden. De auteursrechten van materiaal van derden op deze Site dienen eveneens te worden gerespecteerd.

KOPPELINGEN

Deze Site kan koppelingen bevatten waarmee u hem kunt verlaten en naar andere websites gaan die niet door Tate & Lyle Sugars worden beheerd. Deze koppelingen worden uitsluitend voor uw gebruiksgemak aangeboden. Tate & Lyle Sugars heeft niet alle aan deze Site gekoppelde externe websites beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Tate & Lyle Sugars stemt derhalve niet in met en doet geen uitspraken over deze websites, het materiaal dat zich daarop bevindt of de resultaten die uit het gebruik ervan kunnen voortvloeien. Plaatsing van een koppeling op deze Site naar een externe website houdt niet in dat Tate & Lyle Sugars de inhoud van deze externe website goedkeurt.

Het gebruik van koppelingen naar externe websites is voor eigen risico en Tate & Lyle Sugars is niet aansprakelijk voor mogelijke schade of letsel die uit het raadplegen of gebruiken van dergelijke websites voortvloeit. Houd hier rekening mee bij het gebruik van koppelingen naar externe websites.

Tate & Lyle Sugars heeft geen bezwaar tegen koppelingen naar onze Site op de websites van derden; elke persoon of entiteit die een koppeling naar onze Site plaatst, dient zich echter strikt aan de volgende regels te houden:

 1. tenzij we een schriftelijke overeenkomst met u hebben, is het niet toegestaan de handelsmerken, logo's of slogans van Tate & Lyle Sugars in of bij uw koppelingen te gebruiken;
 2. u mag een koppeling naar deze Site plaatsen door gebruik te maken van de naam van de Site in tekst zonder opmaak;
 3. u mag alleen een koppeling naar de homepage van deze Site plaatsen;
 4. de koppeling naar deze Site mag niet suggereren dat Tate & Lyle Sugars gerelateerd of gelieerd is aan uw website of dat Tate & Lyle Sugars de informatie, producten of diensten op uw website onderschrijft, sponsort of aanbeveelt, tenzij u daarvoor een specifieke schriftelijke overeenkomst met ons heeft;
 5. u mag geen onjuiste voorstelling geven van uw relatie met Tate & Lyle Sugars of andere onjuiste informatie over Tate & Lyle Sugars vermelden;
 6. u mag geen koppeling plaatsen op een website die niet van u is;
 7. u mag geen koppeling plaatsen op een website waarvan de inhoud onsmakelijk, aanstootgevend of omstreden is, de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een persoon schendt of op een ander punt niet in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving; en
 8. zonder schriftelijke toestemming van Tate & Lyle Sugars is het niet toegestaan om:
            a. inhoud van deze Site op te nemen in uw website (bv. door middel van in-lining of framing); of
            b. Tate & Lyle Sugars' namen, handelsmerken, slogans of andere woorden of codes die de Site van Tate & Lyle Sugars aanduiden, in een 'metatag' te gebruiken. We zullen geen koppelingen toelaten op websites die de naam, reputatie of goodwill van Tate & Lyle Sugars en haar producten negatief kunnen beïnvloeden. Tate & Lyle Sugars behoudt zich het recht voor om toestemming voor het plaatsen van koppelingen te allen tijde, en om welke reden dan ook, in te trekken.

U zult Tate & Lyle Sugars volledig vrijwaren voor elk door Tate & Lyle Sugars geleden verlies of schade als gevolg van een inbreuk op de bovenstaande Voorwaarden voor het plaatsen van koppelingen.

HANDELSMERKEN

De op deze Site weergegeven handelsmerken, logo's, personages en dienstmerken (samen de Handelsmerken) behoren toe aan Tate & Lyle Sugars of worden met toestemming gebruikt. Niets op deze Site mag worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht om een op deze Site weergegeven Handelsmerk te gebruiken. Het gebruik/misbruik van de Handelsmerken of elke andere inhoud op deze Site door u is, behalve zoals bepaald in deze Voorwaarden, ten strengste verboden. Bovendien zal Tate & Lyle Sugars haar intellectuele eigendomsrechten op doortastende wijze afdwingen en hiertoe gebruik zal maken van alle relevante wettelijke middelen, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging.

KLACHTEN INZAKE AUTEURSRECHT

Tate & Lyle Sugars kan, te zijner keuze, de toegang van gebruikers, abonnees, geregistreerden of accounthouders die de auteursrechten van anderen schenden, opschorten of beëindigen en andere maatregelen tegen hen treffen. Indien u van mening bent dat uw werk gekopieerd is en beschikbaar is op deze Site op een manier die overtreding van het auteursrecht oplevert, dan kunt u ons hiervan in kennis stellen door ons de volgende informatie te sturen:

 • Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop, naar beweerd, inbreuk wordt gemaakt;
 • Aanduiding van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop, naar uw mening, inbreuk is gepleegd of, indien in dezelfde kennisgeving meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op één enkele online website worden gemeld, een representatieve lijst van deze werken op die website;
 • Aanduiding van het materiaal dat, naar beweerd, inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreuk makende handelingen en dat verwijderd of ontoegankelijk gemaakt moet worden, en elke andere informatie die Tate & Lyle Sugars redelijkerwijs nodig heeft om het betreffende materiaal te vinden;
 • Informatie die Tate & Lyle Sugars redelijkerwijs nodig heeft om met de klagende partij contact op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres, dat gebruikt mag worden om contact met de klagende partij op te nemen;
 • Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt, niet geautoriseerd is door de eigenaar van het auteursrecht, zijn gemachtigde of de wet; en
 • Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving correct is en dat de klagende partij bevoegd is te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop, naar beweerd, inbreuk wordt gemaakt.

Stuur uw kennisgeving naar:

T&L Sugars Limited Attn: Legal Department Thames Refinery, Factory Road, Silvertown LONDEN, E16 2EW. Verenigd Koninkrijk.

We raden u dringend aan een juridisch adviseur te raadplegen voordat u een kennisgeving of tegenbericht instuurt.

DISCLAIMER

Het gebruiken en bekijken van deze Site is voor eigen risico. Tate & Lyle aanvaardt geen aansprakelijkheid en zal niet aansprakelijk zijn voor schade aan of virussen op uw computerapparatuur of andere eigendommen vanwege uw gebruik van deze Site. Tate & Lyle Sugars geeft geen garanties en doet geen uitspraken over de juistheid en volledigheid van materiaal op de Site. Tate & Lyle Sugars kan op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aanbrengen in dit materiaal. Het materiaal op de Site kan gedateerd zijn en Tate & Lyle Sugars doet geen enkele toezegging om dergelijk materiaal te actualiseren.

Het materiaal op de Site wordt aangeboden 'in de huidige staat'. Voor zover maximaal door de wet wordt toegestaan biedt Tate & Lyle Sugars u derhalve de Site aan onder de voorwaarde dat hij alle verklaringen en garanties, condities en andere voorwaarden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de van toepassing zijnde voorwaarden bepaald door de wet met betrekking tot de kwaliteit, doelmatigheid en redelijke mate van zorgvuldigheid en vakkundigheid) uitsluit die, ware het niet voor deze Voorwaarden, op de Site van kracht zouden zijn.

Tate & Lyle Sugars, iedere andere partij (die al dan niet betrokken is bij de creatie, productie, het onderhoud of de levering van deze Site), zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, verkopers, leveranciers, aandeelhouders of vertegenwoordigers sluiten elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit voor ieder bedrag of voor ieder soort verlies of schade geleden door u of een derde (met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle directe, indirecte, punitieve of gevolgschade, verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten, gebruik van geld, of verlies of schade die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met bedrijfsonderbreking, en of deze nu het gevolg is van een onrechtmatige daad (met inbegrip van, maar niet beperkt tot nalatigheid), een overeenkomst of iets anders) in verband met de Site of in verband met het gebruik, het niet kunnen gebruiken van de Site of de resultaten van het gebruik van de Site, van websites met een koppeling naar de Site of het materiaal op dergelijke websites, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade als gevolg van virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van het raadplegen, gebruiken of bekijken van de Site of het downloaden van materiaal op de Site of websites waarvan een koppeling staat op de Site. Ook indien een gemachtigde vertegenwoordiger van Tate & Lyle Sugars geïnformeerd is over of op de hoogte had moeten zijn van de kans op dergelijke schade wordt aansprakelijkheid uitgesloten.

Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Tate & Lyle Sugars uitsluiten en beperken in geval van:

 1. overlijden of letselschade veroorzaakt door nalatigheid (zoals deze term is bedoeld in de Engelse wet inzake oneerlijke bedingen (de Unfair Contract Terms Act 1977);
 2. fraude;
 3. onjuiste voorstelling van fundamentele zaken; of
  aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt krachtens de toepasselijke wetgeving.
 4. Als door uw gebruik van materiaal op de Site apparatuur, software of gegevens een

Als door uw gebruik van materiaal op de Site apparatuur, software of gegevens een onderhoudsbeurt, reparatie of correctie behoeven, dan zijn alle kosten daarvan voor uw rekening.

SCHADELOOSSTELLING

Indien u ervoor kiest zich te registreren op onze Site en een gebruikersnaam en wachtwoord kiest, is het uw verantwoordelijkheid om uw account en wachtwoord geheim te houden en de toegang tot uw computer te beperken, en aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account en wachtwoord. Verder stemt u ermee in Tate & Lyle Sugars en zijn gelieerde ondernemingen schadeloos te stellen voor en te vrijwaarden tegen alle vorderingen, schade, kosten en onkosten, met inbegrip van juridische kosten, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Site of het niet nakomen door u van deze Voorwaarden.

TOEGANG TOT DE DIENST

Hoewel Tate & Lyle Sugars zich inspant om ervoor te zorgen dat de Site normaal gesproken 24 uur per dag bereikbaar is, is het niet aansprakelijk indien de Site om welke reden dan ook niet bereikbaar is, ongeacht het tijdstip of de duur van die onbereikbaarheid.

Toegang tot de Site kan tijdelijk en, in het geval van een systeemstoring, onderhoud, reparatie of overmacht, zonder kennisgeving worden opgeschort.

ALGEMEEN

Deze Site is uitsluitend bedoeld voor ingezetenen van England en Wales. Tate & Lyle Sugars verklaart niet dat de materialen op de Site geschikt of bereikbaar zijn voor gebruik in andere locaties. Indien u de Site raadpleegt vanuit een andere locatie dan Engeland of Wales bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetgeving.

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en komen in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten en verklaringen tussen hen.

De in deze Voorwaarden gebruikte titels dienen uitsluitend ter referentie en bepalen of beperken in geen geval het toepassingsgebied van het betreffende artikel.

Indien een bepaling van deze Voorwaarden om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt bevonden, dan wordt deze bepaling uitsluitend aangepast voor zover nodig is om deze afdwingbaar te maken en blijven de andere bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht.

Indien Tate & Lyle nalaat op te treden naar aanleiding van een schending van deze Voorwaarden door u of anderen, dan houdt dit in geen geval een afstandsverklaring in, noch een beperking van de rechten van Tate & Lyle Sugars ten aanzien van een dergelijke schending of eventuele toekomstige schendingen.

Op deze Voorwaarden is Engels recht van toepassing en over geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden of uw gebruik van deze Site is bij uitsluiting de Engelse rechter bevoegd. Deze wetten zijn niet noodzakelijkerwijs verenigbaar met de wet- en regelgeving van uw thuisland.

ZO KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN

Heeft u vragen of maakt u zich zorgen over deze Voorwaarden of het gebruik van deze Site, neemt u dan contact met ons op via:

T&L Sugars Limited
Thames Refinery, Factory Road, Silvertown,
LONDON, E16 2EW. Verenigd Koninkrijk..
Tel: +44 (0) 207 476 4455
Fax: +44 (0) 207 540 1848

© 2013 T&L Sugars Limited. Alle rechten voorbehouden.

T&L SUGARS LIMITED PRIVACYBELEID

(Ingangsdatum september 2012)

INLEIDING

Bedankt voor uw bezoek aan deze website (www1.tasteandsmile.com) (de Site), die eigendom is van en wordt aangeboden door T&L Sugars Limited. T&L Sugars Limited en zijn aanverwante, gelieerde of dochterondernemingen vormen samen Tate & Lyle Sugars. Alle verwijzingen naar 'we', 'ons' en 'onze' in dit privacybeleid (het Privacybeleid) moeten worden beschouwd als verwijzingen naar Tate & Lyle Sugars.

Uw toegang tot en gebruik van deze Site is onderworpen aan de bepalingen in de algemene voorwaarden die zich op de Site bevinden, de algemene voorwaarden van dit Privacybeleid, de juridische informatie of voorwaarden op bepaalde pagina's van de Site en alle toepasselijke wetten. Voor de toepassing van de Engelse Wet bescherming persoonsgegevens (Data Protection Act 1998) (de Act) is T&L Sugars Limited de verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens.

In dit Privacybeleid wordt uiteengezet op welke basis wij door ons verzamelde of door u verstrekte persoonsgegevens (als bedoeld in de Act) zullen verwerken. Wij verzoeken u dit Privacybeleid door te lezen zodat u bekend bent met onze standpunten en werkwijzen voordat u informatie aan ons verstrekt. Sommige bepalingen van het Privacybeleid kunnen zijn vervangen door uitdrukkelijk aangewezen juridische informatie of voorwaarden op bepaalde pagina's van deze Site.

Door deze Site te gebruiken, gaat u akkoord met de werkwijzen die beschreven worden in het Privacybeleid (zoals van tijd tot tijd gewijzigd). Indien u niet instemt met deze werkwijzen, gebruikt u de Site dan niet.

ONS PRIVACYBELEID

Tate & Lyle Sugars begrijpt dat veel mensen die onze Site bezoeken bezorgd zijn over informatie die zij online verstrekken en hoe deze informatie wordt bewaard en gebruikt. Om aan deze zorgen tegemoet te komen en de toewijding van Tate & Lyle Sugars ten aanzien van privacy te tonen, heeft Tate & Lyle Sugars dit Privacybeleid opgesteld en ingevoerd. Alle informatie die u via de Site aan ons verstrekt wordt behandeld volgens dit privacybeleid. Deze Site is uitsluitend bedoeld voor inwoners van Engeland en Wales en dit privacybeleid is uitsluitend bedoeld om te voldoen aan de wetten en voorschriften van Engeland en Wales. Op dit Privacybeleid is Engels recht van toepassing en over geschillen die voortvloeien uit dit Privacybeleid is bij uitsluiting de Engelse rechter bevoegd. Indien u in een ander land woont, dan zijn de wetten van Engeland en Wales niet noodzakelijkerwijs verenigbaar met de wet- en regelgeving van uw thuisland.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in ons Privacybeleid. Indien we wijzigingen aanbrengen, worden deze wijzigingen op deze pagina gepubliceerd en zullen we boven aan het Privacybeleid aangeven wanneer de wijzigingen in zijn gegaan. We raden u aan deze Site regelmatig te bezoeken en het Privacybeleid opnieuw te lezen, zodat u altijd op de hoogte bent van onze meest actuele werkwijzen op gebied van privacy.

In het geval we de manier waarop we door u eerder verstrekte persoonsgegevens wezenlijk willen veranderen, zullen we u daarvan per e-mail of door middel van een kennisgeving op de Site op de hoogte stellen en geven we u mogelijk de keuze om al dan niet akkoord te gaan met de gewenste wijziging. Indien u geen actie onderneemt of de Site blijft gebruiken na een dergelijke kennisgeving of indien u expliciet toestemming geeft voor wijzigingen die uw voorafgaande goedkeuring vereisen, dan houdt dit in dat u akkoord gaat met deze wijzigingen.

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN GEGEVENS

Tate & Lyle Sugars vraagt u niet om informatie te verstrekken als u onze Site wilt bekijken. Indien u wilt deelnemen aan een van de diensten of mogelijkheden die de Site kan aanbieden, kunnen we u vragen bepaalde persoonsgegevens, demografische of inloggegevens te verstrekken. Onder persoonsgegevens wordt verstaan gegevens die gebruikt kunnen worden om uw identiteit vast te stellen of om (al dan niet via internet) contact met u op te nemen, bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Demografische gegevens omvatten alle gegevens over u of uw gezin die niet terug te leiden zijn tot een persoon, bijvoorbeeld uw geslacht, geboortedatum, voorkeursproducten en andere verwante informatie. Inloggegevens zijn de gegevens die u aanmaakt of instelt als u zich registreert voor een account via onze Site (bijvoorbeeld een gebruikersnaam, wachtwoord en/of een beveiligingsvraag en -antwoord). Met inloggegevens kunt u via onze Site naar uw online accountgegevens en voorkeursinstellingen gaan en deze desgewenst bijwerken.

Persoonsgegevens, demografische of inloggegevens worden uitsluitend met uw medeweten verzameld (met andere woorden: indien u ze vrijwillig aan ons verstrekt). We verzamelen deze gegevens voornamelijk om updates per e-mail en nieuws per post aan abonnees te sturen en om te reageren op uw vragen of opmerkingen. We kunnen persoonsgegevens doorgeven of bekendmaken aan bepaalde externe bedrijven, vertegenwoordigers of contractanten (Verkopers) die Tate & Lyle Sugars helpen de activiteiten op onze Site te onderhouden en beheren. Deze Verkopers krijgen uitsluitend toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om de specifieke taken te verrichten waarvoor ze zijn ingehuurd en het is hen verboden uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

We verzamelen en verwerken mogelijk ook de volgende gegevens over u:

 • informatie die u verstrekt door het invullen van formulieren op de Site. Hieronder valt ook informatie die u verstrekt als u zich registreert om onze Site te gebruiken, zich abonneert op onze dienst, materiaal plaatst of aanvullende diensten aanvraagt. We kunnen u ook vragen om informatie als u een probleem met onze Site meldt;
 • als u contact met ons opneemt, kunnen we dergelijke correspondentie bewaren;
 • we kunnen u ook vragen om enquêtes in te vullen die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, maar u hoeft niet op dit verzoek in te gaan;
 • gegevens van de keren dat u onze Site bezoekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, de informatiebronnen die u raadpleegt, uw IP-adres, besturingssysteem, het type browser dat u gebruikt, de data en tijden waarop u de Site raadpleegt, zoektermen die u heeft ingevuld in een zoekmachine om de Site te vinden en het internetadres van de website die u rechtstreeks naar de Site heeft geleid.

Tate & Lyle Sugars kan deze gegevens gebruiken om overzichtsstatistieken te creëren en om de mate van interesse in informatie op de Site te bepalen. Tate & Lyle Sugars kan niet-identificeerbare, geaggregeerde demografische of gebruiksinformatie over de Site en zijn gebruikers met adverteerders, zakenpartners, sponsors en andere derden delen in een poging de inhoud en advertenties op onze Site af te stemmen op, of te verbeteren voor, onze gebruikers.

We kunnen ook persoonsgegevens, demografische, inlog- of gebruiksgegevens met bepaalde gelieerde ondernemingen van Tate & Lyle Sugars delen. Op deze manier kunnen we u kennis laten maken met producten en diensten die door onze gelieerde ondernemingen worden aangeboden.

We kunnen ook informatie over u gebruiken om:

 • ervoor te zorgen dat de inhoud van onze Site op de meest doeltreffende manier wordt aangeboden voor u en uw computer;
 • u gebruik te kunnen laten maken van interactieve functies van onze dienst, indien u daarvoor kiest; en
 • u op de hoogte te brengen van wijzigingen in onze dienst of Site.

DOORGIFTE OM JURIDISCHE OF BEDRIJFSTECHNISCHE REDENEN

We geven uw persoonsgegevens door aan anderen indien de wet of een regelgevende instantie ons daartoe verplicht of indien wij te goeder trouw oordelen dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, te reageren op rechtsvorderingen, onze algemene voorwaarden af te dwingen of toe te passen of de veiligheid of rechten van Tate & Lyle Sugars, onze consumenten of leden van het publiek te beschermen.

In het geval van een fusie of acquisitie van (een deel van) Tate & Lyle Sugars of ons moederbedrijf door een andere onderneming of in het geval Tate & Lyle Sugars of onze moederbedrijf (een deel van) de bedrijfsactiviteiten van Tate & Lyle Sugars zou verkopen of afstoten, dan kan de overnemende partij toegang hebben tot de informatie die voorheen door Tate & Lyle Sugars werd bewaard, waaronder mogelijk uw persoonsgegevens. Ook kan informatie die in ons bezit is, waaronder uw persoonsgegevens, worden doorgegeven aan een derde in het kader van een reorganisatie van de onderneming, een insolventieprocedure of in een vergelijkbaar geval.

KINDEREN EN PRIVACY

Tate & Lyle Sugars vraagt of verzamelt niet bewust persoons- of andere gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar via onze Site. Indien wij op een bepaald moment vernemen dat we onbedoeld persoonsgegevens van een kind hebben verzameld, zullen we deze informatie onmiddellijk uit onze bestanden verwijderen.

U kunt als ouder altijd vragen om persoonsgegevens over uw kind die op onze Site is verzameld in te zien, door ons te laten verwijderen (indien Tate & Lyle Sugars deze informatie nog in zijn database heeft), en/of ons gelasten de informatie van uw kind in de toekomst niet meer te verzamelen of gebruiken. Indien u als ouder gebruik wilt maken van dit recht, kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande adres.

AANBIEDINGEN VAN DERDEN EN INFORMATIE VAN TATE & LYLE SUGARS

Van tijd tot tijd worden we benaderd door gerenommeerde ondernemingen en organisaties van derden die producten of diensten leveren waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren. Om die reden kunnen deze materialen van derden samen met onze eigen materialen aan u geleverd worden, bijvoorbeeld in de vorm van bijlagen. We beschouwen dit als een dienst met toegevoegde waarde, die u helpt om bijzondere aanbiedingen te vinden voor producten en diensten die u kunnen interesseren. De materialen die we u toesturen in verband met deze dienst komen rechtstreeks van Tate & Lyle Sugars en we hoeven uw persoonsgegevens hiervoor dus niet met derden te delen. Indien u deze materialen van derden liever niet van Tate & Lyle Sugars ontvangt, dient u ons te laten weten dat u zich afmeldt voor berichten van Tate & Lyle Sugars.

WEBBAKENS EN COOKIES

We kunnen ook gebruik maken van webbakens of vergelijkbare technologie (Bakens) op onze Site of deze invoegen in een e-mailbericht aan u. Bakens zijn kleine stukjes computercode die het mogelijk maken een grafische afbeelding op een webpagina of in een e-mailbericht te plaatsen met het doel gegevens naar ons te laten terugsturen. De gegevens die via Bakens worden verzameld kunnen o.a. bestaan uit informatie over hoe een gebruiker reageert op een reclamecampagne van Tate & Lyle Sugars (bijvoorbeeld, het tijdstip waarop de e-mail is geopend, op welke koppeling de gebruiker klikt vanuit de e-mail enz.). We gebruiken informatie van Bakens voor verschillende doeleinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rapportage van websiteverkeer, unieke bezoekersaantallen, controle en rapportage van reclame en e-mail, en personalisatie.

Tate & Lyle Sugars kan daarnaast op zijn Site gebruik maken van cookietechnologie. Een cookie is een niet-uitvoerbaar gegevenselement dat door een website op uw browser of de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies helpen ons om u een goede gebruikerservaring te bieden wanneer u de Site bekijkt en helpen ons ook om de Site te verbeteren.

Er worden geen persoonsgegevens door het cookie verzameld. Bij de meeste browsers kunt u via een eenvoudige procedure instellen of u cookies wilt ontvangen. U krijgt dan een melding op het moment dat een website een cookie op uw computer wil plaatsen.

Tate & Lyle Sugars maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de Site. Hieronder vallen bijvoorbeeld cookies waarmee u kunt inloggen op beveiligde delen van de Site.
 • Analyse-/prestatiecookies. Hiermee kunnen we bezoekers herkennen en tellen en zien hoe zij navigeren tijdens het gebruik van de site. Dit helpt ons om het functioneren van onze Site te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat bezoekers gemakkelijk vinden waar ze naar op zoek zijn.
 • Functionele cookies. Met deze cookies kunnen we u herkennen als u de Site een volgende keer bezoekt. Hierdoor kunnen we onze inhoud aanpassen aan uw persoonlijke wensen, u met uw naam begroeten en uw voorkeuren onthouden.
 • Targeting cookies. Deze cookies registreren uw bezoek aan de Site, de pagina's die u heeft bezocht en de koppelingen die u heeft gevolgd. We gebruiken deze informatie om de Site en de advertenties daarop beter af te stemmen op uw interesses. We kunnen deze informatie voor dat doel ook delen met derden.

Als u de Site blijft gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies door Tate & Lyle Sugars. Als u niet wilt dat er cookies op uw computer worden geplaatst, dan kunt u het accepteren van cookies uitschakelen in uw browserinstellingen en reeds opgeslagen cookies verwijderen. Als u echter alle cookies via uw browserinstellingen blokkeert (met inbegrip van strikt noodzakelijke cookies) werken bepaalde functies op de Site mogelijk niet goed meer en zal de Site minder prettig in gebruik zijn. Tenzij u uw browserinstellingen heeft aangepast zodat cookies worden geweigerd, zullen er cookies geplaatst worden zodra u de Site bezoekt.

INFORMATIEBEVEILIGING

Tate & Lyle Sugars neemt passende veiligheidsmaatregelen om de informatie die wij beheren te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging. Voor bepaalde delen van de Site wordt Secure Sockets Layer (SSL)-software gebruikt, die ervoor zorgt dat door u ingevoerde informatie bij wijze van extra veiligheidsmaatregel wordt versleuteld.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet nooit volledig veilig. Hoewel we ons best doen uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze Site worden verstuurd niet waarborgen of garanderen; de overdracht is dus voor eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures hanteren en veiligheidsmaatregelen treffen om onbevoegde toegang tot uw gegevens te voorkomen.

De gegevens die we van u verzamelen kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Ze kunnen ook worden verwerkt door werknemers die buiten de EER opereren en die voor Tate & Lyle Sugars of een van onze leveranciers werken. Indien u uw persoonsgegevens inzendt, stemt u in met deze overdracht, opslag of verwerking. Tate & Lyle Sugars neemt alle in redelijkheid wenselijke en noodzakelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

Wanneer wij u een wachtwoord hebben verstrekt (of indien u dit zelf heeft gekozen) waarmee u toegang heeft tot bepaalde delen van de Site, is het uw verantwoordelijkheid om dit wachtwoord geheim te houden. We verzoeken u om uw wachtwoord met niemand te delen.

U kunt er altijd voor kiezen ons geen persoonsgegevens te verstrekken. Indien u geen berichten of materiaal van Tate & Lyle Sugars, onze gelieerde ondernemingen, en/of onze partners wilt ontvangen, schakelt u deze optie dan uit op het moment dat u zich registreert of wanneer de informatie wordt verzameld. Ook wanneer u de gevraagde berichten ontvangt, krijgt u de kans zich af te melden voor het ontvangen van toekomstige berichten of om uw gegevens te veranderen. Indien u er tijdens de registratie ook mee heeft ingestemd om informatie rechtstreeks van onze gelieerde ondernemingen, of van een van onze partners te ontvangen, dan dient u mogelijk apart contact op te nemen met deze externe ondernemingen om u af te melden voor het ontvangen van hun berichten. Houdt u er rekening mee dat u, nadat u zich heeft afgemeld, nog korte tijd berichten van Tate & Lyle Sugars kunt ontvangen. Houdt u er daarnaast rekening mee dat we, ongeacht of u zich heeft afgemeld voor berichten, het recht voorbehouden om u berichten van administratieve of operationele aard te blijven sturen, zoals belangrijke bevestigingen per e-mail (bijvoorbeeld als reactie op een online registratie of offline aanbieding) of om u te informeren over updates van onze Site (bv. wijzigingen in onze algemene voorwaarden of Privacybeleid, onderhoud aan de Site, enz.).

UW RECHTEN

Op grond van de Act heeft u het recht een kopie van de informatie die we over u bewaren op te vragen. U kunt altijd verzoeken persoonsgegevens die Tate & Lyle Sugars mogelijk van u via de Site heeft verzameld in te zien, te laten actualiseren, corrigeren of wissen (indien Tate & Lyle Sugars deze informatie nog in zijn database heeft), en/of ons gelasten deze gegevens in de toekomst niet meer te gebruiken. Indien u gebruik wilt maken van dit recht, kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande adres. Mogelijk vragen we een kleine tegemoetkoming in de kosten voor het voldoen aan uw verzoek.

KOPPELINGEN NAAR ELKE SITE

Tate & Lyle Sugars doet zijn best ervoor te zorgen dat elke koppeling op onze Site naar een veilige locatie op internet leidt. Tate & Lyle Sugars kan en zal echter geen garanties bieden ten aanzien van de inhoud of privacywerkwijzen van elke Site waarvan het een koppeling aanbiedt. Tate & Lyle Sugars aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze werkwijzen. Leest u dus het privacybeleid van de betreffende website door voordat u persoonsgegevens verstrekt.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Heeft u vragen of maakt u zich zorgen over dit Privacybeleid of het gebruik van deze Site, neemt u dan contact met ons op via:

T&L Sugars Limited
Thames Refinery, Factory Road, Silvertown,
LONDON, E16 2EW. Verenigd Koninkrijk..
Tel: +44 (0) 207 476 4455
Fax: +44 (0) 207 540 1848

© 2013 T&L Sugars Limited. Alle rechten voorbehouden.